Zorg in Sickenga-Oord
  1. Vrienden van Sickenga-Oord

Vrienden van Sickenga-Oord

Sickenga-Oord kent de Stichting Vrienden van Sickenga-Oord. De stichting stelt zich ten doel het dagelijks leven van cliënten zo aangenaam mogelijk te maken. Zij tracht dit onder andere te bereiken door het beschikbaar stellen van goederen en/of geldmiddelen voor voorzieningen welke niet uit de normale geldmiddelen van Zorggroep Liante en woonzorgcentrum Sickenga-Oord kunnen of mogen worden bekostigd.

Giften en donaties

De stichting put haar inkomsten uit donaties, eenmalige bijdragen en legaten. U kunt uw schenking of gift overmaken op bankrekeningnummer: NL58RABO0121889017 t.n.v. Stichting Vrienden van Sickenga-Oord. Vermeld s.v.p. “Gift” bij uw overschrijving. Een folder van de Stichting is verkrijgbaar bij het Servicepunt van Sickenga-Oord. Hier kunt u zich ook aanmelden als donateur.

ANBI

De Stichting is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften en schenkingen kunnen derhalve als aftrekpost bij de belastingdienst worden opgevoerd en er zijn geen successierechten verschuldigd. Om aan de voorwaarden van de ANBI erkennng te voldoen treft u hieronder de daarvoor benodigde informatie.

Contactgegevens

Naam: Stichting Vrienden van Sickenga-Oord
RSIN nr.: 816996714
Adres: Sickenga-Oord 1, 8471 BS Wolvega
Bankrekeningnummer: NL 58 RABO 0 121 889 017

Bestuurssamenstelling

Dhr. J. Hoornstra (voorzitter, penningmeester)
Mevr. T.E. Bron (secretaris)
Mevr. G. Roeles-Bult (lid)
Dhr. B.A. Jansen (lid)

Zorggroep Liante

Sickenga-oord is één van de zeven locaties van Zorggroep Liante.

Contact

Sickengaoord 1
8471 BS Wolvega
T 0561 693 440

21

Er is altijd wat te doen!

Iedere week organiseren we leuke activiteiten in Sickenga-Oord.
Komt u ook?

Menu